Tankova vojna online dating simpro online dating

Ostali izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju značenje određeno u propisima ADR/RID/ADN, zakonu kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, zakonu kojim se uređuje akreditacija i zakonu kojim se uređuje standardizacija.

Termini kojima su u ovom zakonu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnosi.

Odstupanja koja su odobrena za transport na teritoriji Republike Srbije primenjuju se i na deonice međunarodnog transporta opasne robe koje se obavljaju na teritoriji Republike Srbije, osim ako u rešenju kojim se izdaje posebna dozvola o primeni odstupanja nije drugačije određeno. ovog člana, kao i produženje važenja rešenja kojim se odobrava odstupanje, odobriće se u skladu sa propisom Evropske unije kojim se uređuje transport opasne robe. ovog člana ne mogu da se odobre za transport opasne robe koja je svrstana u Klasu 1 ADR/RID/ADN (eksplozivne materije i predmeti) i Klasu 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije).

Kod tankera kod kojih su tankovi prazni ili tek istovareni, zapovednik broda će se, u odnosu na prevoznu ispravu, smatrati pošiljaocem; 22) prevozno sredstvo u drumskom saobraćaju je vozilo, u železničkom saobraćaju kola, u unutrašnjem vodnom saobraćaju brod unutrašnje plovidbe, u skladu sa ADR/RID/ADN; 23) primalac je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik u skladu sa ugovorom o prevozu.

Ako primalac odredi neko treće lice u skladu sa odredbama ugovora o prevozu, tada se to treće lice smatra primaocem u smislu ADR/RID/ADN.

ovog člana dužan je da podnese stručni elaborat o merama bezbednosti koje će biti preduzete, a koji između ostalog sadrži i opis mogućih rizika od nastupanja posledica u transportu opasne robe zbog neprimenjivanja ADR/RID/ADN, kao i razloge zbog kojih primenu odstupanja smatra opravdanom uprkos postojanju mogućih opasnosti.

Ako postoji potreba, ministarstvo će obavestiti podnosioca zahteva o potrebi prethodnog dobijanja saglasnosti nadležnih organa i organizacija na elaborat iz stava 3.

Leave a Reply

  1. Nakedhookup 04-Oct-2017 03:13

    Joining online biker sites will increase your opportunities to meet local biker singles.